NOVE IDEJE U 62 NAUČNA RADA I U POSLOVNOJ PRAKSI

VI. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju
i životnom standardu

E D A S O L  2 0 1 6

Economic development and Standard of living
Tema:
EVROPSKA UNIJA, INTEGRACIJE I ZAPADNI BALKAN – ŠANSE I IZAZOVI ZA DRUŠTVENOEKONOMSKI RAZVOJ
POZIV ZA UČEŠĆE

21-22. oktobar 2016 – Banja Luka

 

CILJ NAUČNOG SKUPA
Naučni skup ima za cilj da razmotri poziciju zemalja Zapadnog Balkana u svjetlu evropskih integracijskih procesa. Budući da su sve zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu postale članice Evropske Unije (Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora i Albanija) donijele političke odluke u vezi integracija i ostvarivanja članstva u Evropskoj Uniji, to je potrebno na naučnoj i stručnoj osnovi razmotriti različiteaspekte političkih, ekonomskih i drugih društvenih procesa u zemljama Zapadnog Balkana, stanju unutar institucija Evropske Unije i zemalja članica, kao i u širem regionalnom i globalnom političkom i ekonomskom kontekstu.

Stoga smo se odlučili da glavna tema ovogodišnje naučne konferencije „EDASOL 2016“ bude naslovljena kao: „Evropska Unija, integracije i Zapadni Balkan – šanse i izazovi za društveno-ekonomski razvoj“, te smo ponudili istraživačima i autorima široki spektar tema u okviru pet podtematskih cjelina: (i) ekonomija i ekonomska politika, (ii) prirodni resursi, energija, životna sredina i zdravlje, (iii) institucije, pravo, legislativa, bezbjednost, kultura i mediji, (iv) infrastruktura, tehnologije, obrazovanje i istraživanje, i (v) evropske integracije, međunarodna saradnja, procesi i programi.
TEMATSKE OBLASTI
I. EKONOMIJA I EKONOMSKA POLITIKA
1. Makroekonomski indikatori
2. Investicije i investicijska politika
3. Mala i srednja preduzeća, zanatstvo
4. Trgovina i spoljnotrgovinska politika
5. Turizam
6. Ekonomska i monetarna unija
7. Industrija i industrijska politika
8. Porezi i poreska politika
9. Statistika i nomenklature
10. Zapošljavanje i socijalna politika
11. Carine, akcize i carinska unija
12. Finansije, budžet i politika javnih nabavki
II. PRIRODNI RESURSI, ENERGIJA, ŽIVOTNA
SREDINA I ZDRAVLJE
1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
2. Mineralni izvori i rudarstvo
3. Energetska politika, energija i obnovljivi izvori
4. Zaštita životne sredine i ekologija
5. Zdravlje, ishrana, zdravstvena zaštita i sanitarni
inženjering
III. INSTITUCIJE, PRAVO, LEGISLATIVA I
BEZBJEDNOST, KULTURA I MEDIJI
1. Slobodno kretanje robe, ljudi, usluga i kapitala
2. Institucije Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana
3. Pravna stečevina Evropske unije – Aquis
communitare
4. Zaštita potrošača
5. Tržište i politika konkurencije
6. Privredno (kompanijsko) pravo
7. Pravosuđe i unutrašnji poslovi
8. Spoljna politika i diplomatija
9. Odbrambena i bezbjednosna politika i izazovi
10. Kultura i kulturno naslijeđe
11. Mediji i politika informisanja
IV. INFRASTRUKTURA, TEHNOLOGIJA,
OBRAZOVANJE I ISTRAŽIVANJE
1. Politika transporta i saobraćaj
2. Logistika i lanci snabdijevanja
3. Javna infrastruktura
4. Obrazovanje i edukacija
5. Nauka i istraživanje
6. Telekomunikacije i informaciona tehnologija
V. EVROPSKE INTEGRACIJE, MEĐUNARODNA
SARADNJA, PROCESI I PROGRAMI

1. Proces evropskih integracija: status i projekcije za
zemlje Zapadnog Balkana do 2020 godine
2. Regionalna politika i koordinacija strukturalnih
instrumenata EU
3. EU fondovi, strategije i programi: „Horizon 2020“ ,
„Evropa 2020“ , „JIE 2020“ i drugi programi podrške
4. Kina: „Srednjoevropska inicijativa (16+ 1)“
5. Političko- bezbjednosni i ekonomski aspekti uticaja
svjetskih i regionalnih sila (Kine, Rusije, Turske, USA i
EU) na zemlje Zapadnog Balkana.

Saznajte više....