VII. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu

VII. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju  i životnom standardu 

TEMA

MALO I SREDNJE PREDUZETNIŠTVO – PERSPEKTIVE I OGRANIČENJA

27-28. oktobar 2017 – Banja Luka

CILJ NAUČNOG SKUPA

Naučni skup ima za cilj da razmotri perspektive i ograničenja malog i srednjeg preduzetništva (MSP) u zemaljama Jugoistočne Evrope  u svjetlu evropskih integracijskih procesa, kao i drugih globalnih društveno-ekonomskih kretanja. Od 20 miliona preduzeća, koji postoje u Evropskoj uniji, 99% su mala i srednja preduzeća. Oni doprinose bruto domaćem proizvodu Evropske unije sa 60% i obezbjeđuju 80 miliona radnih mjesta. To konkretno znači da MSP zapošljavaju dvije trećine od ukupnog broja zaposlenih u privatnom sektoru u EU. Mala i srednja preduzeća su motor ekonomskog razvoja. Oni promovišu privatnu svojinu i preduzetničke vještine. Prema mišljenju mnogih stručnjaka i ekonomista, MSP su sinonim za privatni sektor, i figurativno za preduzetništvo. Njihova komparativan prednost je u fleskibilnosti, sposobnosti da se prilagode na promjene i zadovoljavaju potrebe tržišta. U zemljama EU, vlade donose propise koji su fokusirani na prodršku MSP i podsticanje njihovog rasta i konkuretnosti.

TEMATSKE OBLASTI

 • MSP i preduzetništvo
 • Žensko preduzetništvo
 • Socijalno (društveno) preduzetništvo
 • Inovacije i preduzetništvo
 • Studentsko preduzetništvo
 • Zadružno preduzetništvo
 • Filozofija preduzetništva
 • Preduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje
 • Izvori finansiranja preduzetništva
 • Obrazovanje i cjeloživotno učenje za preduzetništvo
 • IT podrška biznisu i preduzetništvu
 • IT upravljanje i strategija/poslovna usklađenost
 • IT investicije, projektni menadžment i razvoj
 • Ekonomija rada
 • Fleksibilnost tržišta rada
 • Menadžment talenata
 • Korporativno upravljanje
 • Krizni menadžment
 • Transparentnost, etika u biznisu i kreiranje politika
 • Liderstvo
 • Organizacijske promjene i održivost
 • Menadžment osiguranja kontrole kvaliteta
 • Upravljanje humanim resursima (HRM)
 • Strategija i konkurentske prednosti
 • E-Business, e-Government i digitalna ekonomija
 • Marketing menadžment
 • Menadžment turizma i razvoja
 • Finansijska tržišta i institucije
 • Finansijsko izvještavanje, kontroling i audit
 • Menadžment osiguranja i rizika
 •  Monetarna politika i finansijska stabilnost
 •  Ekonomski razvoj, makroekonomski menadžment
 • Ekonomija životne sredine, resursa, energije i regulativa
 • Siromaštvo, distribucija prihoda i nezaposlenost
 • Istraživanje, razvoj, praksa i inovacije

ORGANIZATORI I PARTNERI NAUČNOG SKUPA

 

 1. PANEVROPSKI UNIVERZITET „APEIRON“ BANJA LUKA, FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, glavni organizator (BiH)
 2. INTERNACIONALNI BURCH UNIVERZITET, SARAJEVO, partner (BiH)
 3. FAKULTET ZA LOGISTIKU, UNIVERZITET U MARIBORU, partner (Slovenija)
 4. EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI, UNIVERZITET U NOVOM SADU, partner (Srbija)
 5. SVEUČILIŠTE SJEVER VARAŽDIN, partner (Hrvatska)
 6. TAMBOVSKI DRŽAVNI UNIVERZITET, partner (Rusija)
 7. FON UNIVERZITET SKOPLJE, EKONOMSKI FAKULTET, partner (Makedonija)

Saznajte više >>