Poruke

Poruke sa I Međunarodnog naučnog skupa o ekonomskom razvoju i životnom standardu - Economic Development and Standard of Living “EDASOL 2011”


Tema :
„Razvoj zemalja Zapadnog Balakana i uticaj stranih investicija u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji“

 

Učesnici Naučnog skupa “EDASOL 2011” , nakon aktivnog rada 23. septembra 2011. godine, zaključili su sljedeće ocjene i poruke:
1. U skladu sa tematskim sekcijama skupa, Programski odbor je uvrstio u publikaciju Zbornika radova naučnog skupa ukupno 63 radova, koji su pripremljeni od strane 107 autora iz 10 zemalja, prevashodno zemalja regiona Zapadnog Balkana, Hrvatske, Srbije, BiH, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Austrije, Poljske, Izraela i Belgije;
2.  Autori su obrađivali različite teme u okviru tematskog okvira, ali su ipak najčešće istraživana pitanja bili konkurentnost, strane investicije, makroekonomska stabilnost, znanje kao resurs razvoja, a sve u cilju pridruživanja Evropskoj Uniji;
3. Problemi u privredi i karakteristični tranzicioni procesi u regionu Zapadnog Balkana biće prisutni u 2011., kao i 2012. godini, kao što su:

  • Makroekonomska stabilizacija – što zahtjeva budžetsku i fiskalnu disciplinu i podrazumijeva smanjenje i kontrolu inflacije; za to je uslov rast BND i porast zaposlenosti;
  • Liberalizacija tržišta - kao proces koji stvara uslove da se većina cijena formira na slobodnom tržištu i ujedno smanjuju trgovinske prepreke;
  • Restruktuiranje i nastavak privatizacije - što podrazumijeva svjež priliv kapitala kroz strane investicije i predpristupnu pomoć EU;
  • Pravne i institucionalne reforme - da bi se redefinisala uloga države i uspostavila vladavina prava.

4.  Koncept “EDASOL ” polazi od pretpostavke da su ekonomski razvoj i životni standard ljudi povezani, te da jedno i drugo mora biti predmet izučavanja i istraživanja;
5.  Za sljedeću konferenciju “EDASOL 2012” predlaže se tema pod radnim naslovom: „Životni standard i zaposlenost“.
6. Prema preporuci recenzenata i Programskog odbora, određeni broj radova biće odabrano za objavu u drugom broju ovogodišnjeg izdanja Časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije „EMC Review“. Ujedno urednici časopisa pozivaju autore na saradnju.


Predsjednik programskog odbora
Prof.dr Zorka Grandov
Predsjednik organizacionog odbora
Doc.dr Sanel Jakupović